Kanker in 2023

Door het stijgende aantal mensen dat kanker krijgt en de afnemende kans om daaraan te overlijden, neemt het aantal mensen dat kanker heeft (gehad) toe. In 2032 leven ongeveer 780.000 mensen in Nederland die in de tien jaar daarvoor een kankerdiagnose hebben gehad. In totaal zijn er in 2032 bijna 1,4 miljoen mensen die ooit de diagnose kanker hebben gehad en nog in leven zijn. Deze mensen kunnen nog langdurig zorg nodig hebben. 

 
Al jaren is kanker een van de ziektes met de grootste ziektelast in Nederland. Kanker heeft niet alleen een enorme impact op patiënten en hun naasten, maar ook op de maatschappij en de zorg. Als het aantal kankerpatiënten in de komende jaren verder stijgt, zal deze impact alleen nog maar groter worden. Het is daarom belangrijk om een inschatting te maken van wat ons de komende jaren te wachten staat. Op basis daarvan kunnen plannen gemaakt worden om de zorgvraag zo goed mogelijk op te vangen en de impact van kanker te reduceren. 
 

Wat we kunnen doen 

Het aantal mensen dat de diagnose kanker krijgt en het aantal mensen dat leeft na een kankerdiagnose of overlijdt aan de gevolgen van kanker neemt in de komende tien jaar sterk toe. Dit heeft grote gevolgen voor de maatschappij en in het bijzonder voor de zorg. Deze voorspelde toename in kankerdiagnoses is in de komende tien jaar voor het grootste deel niet meer te voorkomen. Wat we als samenleving wél kunnen doen is het aantal nieuwe diagnoses op de langere termijn beperken door meer in te zetten op preventie en de te verwachten zorgvraag zo goed mogelijk opvangen. Deze kansen vragen gezamenlijke inzet van veel verschillende partijen. Verdere verbinding en coördinatie is noodzakelijk om met al deze partijen in Nederland de komende jaren samen de impact van kanker te verminderen. 

 1. Implementeren van meer en verdergaande preventiemaatregelen…

…waarmee de invloed van risicofactoren die veel kankergevallen in Nederland veroorzaken (met name overgewicht, roken, alcoholgebruik en blootstelling aan uv-straling) wordt beperkt. Deze maatregelen moeten doelgroepgericht zijn, omdat er grote verschillen bestaan in het voorkomen van risicofactoren tussen bevolkingsgroepen. 

 1. Versterken van de zorgcapaciteit.

Enerzijds door het werken in de zorg aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Anderzijds door zorgverleners in staat te stellen zich te ontwikkelen en zich toe te rusten op de specifieke zorgvraag van de toekomst. Daarin zijn patiënten gemiddeld ouder dan nu en hebben ze naast kanker ook vaker andere aandoeningen. 

 1. Doelmatiger organiseren van de zorg… 

…door verdere ontwikkeling en toepassing van technologie, meer afstemming over hoe de juiste zorg op de juiste plek en door de juiste zorgverlener kan worden gegeven en sterkere en bredere samenwerking in netwerken. Passende financiering is hier een belangrijke randvoorwaarde. Daarnaast inzetten op passende zorg op basis van de afweging hoe met de beperkte beschikbare (financiële) middelen zoveel mogelijk waardevolle zorg kan worden geleverd, voor patiënten nu en in de toekomst. 

 1. Investeren in een digitaal ecosysteem

Onder andere door diverse databronnen te verbinden en meer in te zetten op real-world en real-time data die eenduidig en veilig toegankelijk zijn. Dit faciliteert samenwerking in de oncologische zorg, ondersteunt monitoring van het vóórkomen van kanker, en maakt het mogelijk de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de oncologische zorg efficiënt te evalueren. Daarbij draagt het bij aan de vermindering van registratielast, waardoor zorgverleners meer tijd hebben voor de patiënt. 

 1. Tegemoetkomen aan de behoeften van (ex-)kankerpatiënten

Op lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk vlak. Dit behelst het voorkomen en beperken van de gevolgen van kanker of de behandeling daarvan, meer kennis vergaren over en aandacht besteden aan die gevolgen in de zorgverlening en bewezen effectieve zorg meer laagdrempelig beschikbaar maken. Ook het ondersteunen van (ex-)patiënten in het actief deel blijven nemen aan de maatschappij is hier onderdeel van. 

 1. Structureel aandacht besteden aan kwaliteit van leven en waardig sterven

Voor patiënten met gevorderde kanker, door palliatieve zorg tijdig en het liefst al gelijktijdig met een eventuele ziektegerichte behandeling in te zetten. 

 
* Bron: https://iknl.nl/kanker-in-2032 

Vind uw fysiotherapeut in de buurt

   Meer informatie

   Samen werken aan een gezond herstel

   Designed by YA! Media | www.ya-media.nl | © 2024